a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 Crisis Consulting
All Rights Reserved.

501 204 983

Skontaktuj się z nami

Facebook

Twitter

Search
Menu

a

Najtwardsi Prawnicy Wyegzekwują Twoją Wolę

Instytucje Państwowe są zobligowane USTAWOWO oraz przez PRZEPISY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO do poszanowania Twoich praw, Twojej osoby i Twojego Majątku

Katastrofa Ekonomiczna Doradztwo Finanse

Chroń siłę nabywczą

Pomoc Prawna w sprawach trudnych

Agresywne metody

Nadzór Medialny Nad Sądami i Urzędami

Dziennikarstwo śledcze
a

Kryzys Finanse Doradztwo

 

Nie wiesz co czeka Twoje oszczędności w banku?

Zastanawiasz się z którego scenariusza upadku ekonomii skorzystają architekci kontroli i kryzysu? Nie wiesz która waluta upadnie a która przetrwa? A może upadną wszystkie? Jesteś w stanie przetrwać największą katastrofę ekonomiczną od ponad 100 lat?

Skontaktuj się z nami
a

Doradztwo Prawne

 

Ktoś chce Cię okraść?
Urzędnik Złamał Prawo?
Sąd dopuścił się uchybień?

Masz przeciwnika, z którym Twój adwokat nie umie sobie poradzić? Boi się rady adwokackiej? Zastanawiasz się, czy na pewno działa na Twoją korzyść? Zwolnij go!

Dowiedz się więcej

Przedsiębiorcy

Ochrona biznesu
 • Projekty umów
 • Nieuczciwy kontrahent
 • Oddłużanie przedsiębiorców
 • Przekształcenia spółek
 • Obrót zobowiązaniami
 • Przekształcenia majątkowe

Cudzoziemcy

Kompleksowa obsługa
 • Małżeństwo międzynarodowe
 • Zezwolenia na pracę
 • Przedsiębiorczość
 • Status uchodźcy
 • Rezydent EU
 • Nadanie obywatelstwa

Sprawy rodzinne

Najwyższe dobro dziecka
 • Stosunki rodzinne
 • Wspólnota małżeńska
 • Opieka i kuratela
 • Separacja czy rozwód?
 • Prawa dziecka
 • Alimenty i alienacja

Prawo pracy

Pracodawcy i pracownicy
 • Formy zatrudnienia
 • Obowiązki stron
 • Odpowiedzialność
 • Rozwiązanie zatrudnienia
 • Ustalenie odszkodowania
 • Dochodzenie wynagrodzenia

Dowiedz się więcej na temat patologii w wymiarze sprawiedliwości, organów ścigania na naszym blogu oraz w mediach społecznościowych

Kontrowersyjne tematy, trudne sprawy. Ścigamy przypadki, gdzie łamane jest prawo obywatela przez instytucje państwowe. Prawo jest dla obywatela, nie odwrotnie.

Dowiedz się więcej...

Konstytucja RP Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. „Nie inaczej”

a

Standardowe Usługi doradztwa prawnego

Crisis Consulting to profesjonalna i rzetelna obsługa osób fizycznych i firm. Odszkodowania gospodarcze, Należnosci wtórne powstałe z winy kontrahenta.

Doradztwo prawne i finansowe dla przedsiębiorców

Prawo handlowe

Dyscyplinowanie sądów i urzędników państwowych

Skuteczne postępowania

Alimenty i Rozwody Dobro Dziecka Dobrem Najwyższym

Alienacja Rodzicielska

Ktoś chce Cię okraść? Urzędnik Złamał Prawo? Sąd dopuścił się uchybień?

Egzekucje

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie stanowi przeszkody do prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego, ale jeżeli komornik zajął przedmioty wchodzące w skład wspólnoty majątkowej bez uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, może on domagać się umorzenia egzekucji na podstawie art. 825 pkt 3 k.p.c.

a

Windykatorzy

Dobra osobiste człowieka podlegają ochronie prawnej, a kodeks cywilny zawiera instrumenty ich ochrony. Jako, że częstą praktyką firm windykacyjnych są czyny wyczerpujące znamiona przestępstw naruszenia miru domowego (art. 193 kk), oszustwa (art. 286 kk), czy stalkingu (art. 190 a), warto wprowadzić do gry urząd Prokuratora. Nie można zapomnieć o poinformowaniu o sytuacji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który już nie raz nałożył kary na windykatorów.

a

ZUS

Decyzje ZUS bywają dla ubezpieczonych i płatników składek zaskakujące i nie zawsze można się z nimi zgodzić. Dlatego przysługują od nich środki odwoławcze. Termin na złożenie odwołania wynosi miesiąc, licząc od dnia doręczenia decyzji wskazanej na zwrotnym poświadczeniu odbioru. Pomimo, że odwołanie od decyzji ZUS składa się we właściwym oddziale lub inspektoracie ZUS, który wydał decyzję, to adresuje się je do sądu właściwego dla rozpatrzenia sprawy.

Policja

Policjant odpowiada dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia polegające na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej, a jeżeli przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.