a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 Crisis Consulting
All Rights Reserved.

501 204 983

Skontaktuj się z nami

Facebook

Twitter

Search
Menu

a

Doradztwo Prawne

Doradca prawny jest to prawnik, który w odróżnieniu od radców prawnych i adwokatów nie podlega żadnemu samorządowi zawodowemu. Oficjalny zakres uprawnień doradczych obejmuje wszystkie czynności i sprawy pośrednio chociażby związane z przepisami prawa, których przedmiotem jest w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, przygotowanie projektów wszelkich pism w zakresie świadczonych usług, reprezentacja w ramach prowadzonych rokowań i negocjacji przed wszystkimi podmiotami, a także zastępstwo prawne w postępowaniach przed organami administracji publicznej i samorządowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Doradca prawny może działać czynnie także w postępowaniach sądowych na podstawie szerokiego wachlarza uprawnień, takich jak:

  • współuczestnik w sporze,
  • przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie, w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne,
  • przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem, w sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa,
  • przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w sprawach związanych z ochroną praw konsumentów,
  • pracownik przedsiębiorcy lub osoby prawnej albo jej organu nadrzędnego,
  • zleceniobiorca w ramach stałego stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia.

W pozostałym zakresie doradca prawny działa z ramienia Stowarzyszenia Luka w Prawie, lub na podstawie umowy krótkoterminowej cesji wierzytelności.

Kolejną instytucją umożliwiającą doradcy prawnemu występowanie w sądzie w sprawach o nakazanie zapłaty jest krótkoterminowa cesja wierzytelności lub jej części. Polega ona na scedowaniu swojej wierzytelności przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) na doradcę prawnego (cesjonariusza), w drodze umowy pisemnej lub notarialnej z obowiązkiem zwrotu po zasądzeniu jej prawomocnym wyrokiem lub zawarciu przed sądem ugody, lub po jej wyegzekwowaniu przez komornika. W ten sposób doradca prawny uzyskuje uprawnienie do występować w procesie jako powód.

Przepisów kodeksowych o cesji wierzytelności nie stosuje się do weksli na okaziciela lub do zbywalnych przez indos. Przeniesienie wierzytelności z dokumentu na okaziciela następuje przez przeniesienie własności dokumentu i jego wydanie.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 5 lutego 2019 r. (sygn. akt: I SA/Gl 1293/18) kupowanie wierzytelności w imieniu własnym i na własne ryzyko nie jest odpłatnym świadczeniem usług i nie podlega VAT. Kupujący wierzytelność zapłaci jedynie podatek od czynności cywilnoprawnych.

To, że doradca prawny może czynnie działać w procesie sądowym po spełnieniu ustanowionych prawem warunków, powoduje, że zatrudnienie go do prowadzenia spraw sądowych jest bardziej korzystne, niż zatrudnienie radcy prawnego bądź adwokata. Dzieje się tak, ponieważ obydwaj, tak radca prawny jak i adwokat są zależni od samorządów zawodowych, a dokładnie od koleżeńskich sądów dyscyplinarnych. W konfliktach interesów stron rozstrzyganych w sądzie adwokaci i radcowie prawni mogą znaleźć się w niezwykle niekomfortowej sytuacji. Jeżeli przeciwną stronę reprezentuje bardziej wpływowy mecenas, czasami zdarza się, że mają oni do wyboru przegrać sprawę i zachować uprawnienia do wykonywania swojego zawodu (czytaj: zadziałać na szkodę swojego Klienta) lub nie ulec szantażowi, i … nie skończyć sprawy z powodu pozbawienia uprawnień przez sąd dyscyplinarny rady adwokackiej lub rady radców prawnych. Z doświadczenia wiem, że najczęściej wybierają pierwszą opcję.

Dlaczego więc warto zatrudnić doradcę prawnego do prowadzenia spraw prawniczych? Z bardzo prostego powodu: doradca prawny jest niezależny od samorządów zawodowych, więc nie ma takich rozterek jak radca prawny i adwokat. Nikt go nie może skutecznie szantażować. Doradcy prawnego nie można skreślić z listy radców prawnych lub adwokatów, ponieważ nie jest on wpisany na żadną z tych list. Przeciwnik procesowy nie ma więc argumentu, którym mógłby zmusić doradcę prawnego do działania na szkodę Klienta. Nikt nawet nie odważy się zaproponować doradcy prawnemu takiego postępowania, bowiem ten natychmiast wykorzystałby delikt przeciwnika, zawiadamiając właściwe organy wymiaru sprawiedliwości z prokuratorem włącznie, o podżeganiu do popełnienia przestępstwa. Również prasa byłaby bardzo zainteresowana nagłośnieniem afery, robiąc tym samym reklamę doradcy prawnemu. Reasumując doradcy prawnemu nie można zakneblować ust tak jak radcy prawnemu i adwokatowi.

Doradca prawny znający luki prawne umożliwiające mu czynne działanie w sądzie jest groźniejszy i skuteczniejszy od radców prawnych i adwokatów zależnych w wykonywaniu czynności prawniczych od woli sądów dyscyplinarnych samorządów zawodowych. Nie boi się złożyć wniosku o zmianę wątpliwego co do niezawisłości składu sędziowskiego wraz ze skargą na sędziego z wnioskiem o pociągniecie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej, jak też podjąć inne ofensywne czynności procesowe, włącznie z wnioskiem do Urzędu Kontroli Skarbowej o skontrolowanie mecenasa strony przeciwnej.

Interes Klienta jest dla doradcy prawnego dobrem najwyższym.

a

Najtwardsi Prawnicy Wyegzekwują Twoją Wolę

Instytucje Państwowe są zobligowane USTAWOWO oraz przez PRZEPISY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO do poszanowania Twoich praw, Twojej osoby i Twojego Majątku

Katastrofa Ekonomiczna Doradztwo Finanse

Myśl mądrze o kapitale

Pomoc Prawna w sprawach trudnych

Agresywne metody

Nadzór Medialny Nad Sądami i Urzędami

Dziennikarstwo śledcze

Ktoś chce Cię okraść? Urzędnik Złamał Prawo? Sąd dopuścił się uchybień?

Dowiedź się więcej na temat patologii w wymiarze sprawiedliwości, organów ścigania na naszym blogu oraz w mediach społecznościowych

Ścigamy przypadki łamania prawa obywatela przez instytucje państwowe. Prawo jest dla obywatela, nie odwrotnie.

Dowiedz się więcej