a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 Crisis Consulting
All Rights Reserved.

501 204 983

Skontaktuj się z nami

Facebook

Twitter

Search
Menu
crisis-consulting.pl > Artykuły  > Bezprawny sPiS powszechny

Bezprawny sPiS powszechny

Sposób Na Narodowy Spis Powszechny

Na podstawie art. 25 k.k. masz prawo do obrony swoich danych osobowych przed bezprawnych pozyskaniem i obrotem nimi.

Przeprowadzenie spisu powszechnego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego reguluje Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. 2019 poz. 1775 z późn. zm.). Pytania w nim zawarte kolidują:

– z art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 r., ogłoszona w Dz. U. Z 1997 r. Nr 78, poz. 483, która weszła w życie w dniu 17 października 1997 r., ostatnio zmieniona Ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2009 Nr 114, poz. 946), który stanowi iż Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania;

– z art. 9 ust. 1 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88), który stanowi, iż Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby;

– art. 8 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 z późn. zm.) [Zakaz zbierania danych wrażliwych w ramach badań statystycznych prowadzonych na zasadzie obowiązku], który stanowi, iż Dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, nie mogą być zbierane na zasadzie obowiązku w badaniach statystycznych prowadzonych z udziałem osób fizycznych.

Tym samym, usiłowanie uzyskania niektórych danych osobowych jak tez obrót nimi pod pretekstem przepisów obligujących obywateli do ich ujawnienia pod groźbą kary wypełnia znamiona kumulatywnego zbiegu przestępstw m. in. z art. 191 § 1 k.k. stanowi, iż Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, w zw. z art. 231. § 1.k.k., który stanowi iż Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, w zw. z art. 107 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), który stanowi, iż Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Masz prawo przeciwdziałać nielegalnemu uzyskiwaniu i obrotowi Twoimi danymi osobowymi, co znajduje potwierdzenie w art. 25 § 1 k.k. – Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

Spis powszechny jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polski w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. i dotyczy stanu na dzień marca 2021 r., godz. 24.00. Ustawa reguluje, że przeprowadza się go samodzielnie w formie samospisu internetowego poprzez aplikację dostępną na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli ktoś nie posiada stosownych aplikacji bądź dostępu do Internetu, tj. techniczno-materialnych warunków umożliwiających przeprowadzenie samospisu internetowego, Generalny Komisarz Spisowy, zastępcy wojewódzkich komisarzy spisowych oraz gminni komisarze spisowi zapewniają bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego. Na wniosek osoby objętej spisem powszechnym zapewniają w czasie przeprowadzania samospisu internetowego w takim pomieszczeniu niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji spisowej.

Ten, kto nie może dokonać samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub swój uzasadniony interes, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. W takiej okoliczności spis wykonuje rachmistrz spisowy w drodze wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego. Osoba, wobec której rachmistrz spisowe podejmuje czynności, przed ich przeprowadzeniem może zweryfikować tożsamość tego rachmistrza przez kontakt telefoniczny lub osobisty z gminnym lub wojewódzkim biurem spisowym. Informacja o sposobie weryfikacji tożsamości rachmistrza spisowego jest udostępniana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych oraz w materiałach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących spis powszechny.

Analiza prawnicza treści Ustawy prowadzi do wniosku, że nie podlegają spisowi Osoby, które do dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. nie przebywają na terytorium RP. Wystarczy więc tzw. ALIBI, że w okresie dokonywania spisu osoba przebywała poza terytorium RP. Może to być np. zaświadczenie wystawione przez właściciela nieruchomości w Niemczech, że w tym okresie osoba objęta spisem stale przebywała u niego w gościnie. Jako, że przejście z Polski do Niemiec możliwe jest plażą na wyspie Uznam, nie jest możliwe zweryfikowanie jak często odbywa się przemieszczanie z Polski do Niemiec i z Niemiec do Polski.

Okres przeprowadzenia spisu powszechnego jest krótki, trwa tylko sześć miesięcy. Nie każdy posiada telefon lub komputer z dostępem do Internetu. Takie osoby powinny poinformować Generalnego Komisarza Spisowego o sytuacji, najlepiej pisemnie poprzez wysłanie ekonomicznego listu za potwierdzeniem nadania i odbioru. Informacja powinna zawierać również wnioski o pisemne udzielenie informacji o miejscu (właściwy urząd) dokonania samospisu, o wyznaczenie terminu stawienia się do tego urzędu w celu dokonania samospisu i o wyznaczenie osoby, która pomoże z obsługą sprzętu. W liście nie wskazuje się SWOJEGO adresu zamieszkania ani żadnych numerów pozwalających zidentyfikować nadawcę, lecz jedynie własne imię i nazwisko, adres do korespondencji i osobę upoważnioną do jej odbioru. Jest to bardzo ważne, o czym dowiesz się z dalszej części artykułu.

Jeżeli adres Generalnego Komisarza Spisowego nie jest znany, informację można wysłać na adres dowolnego organu administracji publicznej. Może to być np. sołtys jakiejś małej wioski w Karkonoszach. Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.) sołtys jest organem wykonawczym. A zgodnie z art. 65 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 z późn. zm.) Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie. A to wszystko trwa…

…………………………………………. (miejscowość), dnia …………………………………….. 2021 r.

Wnioskodawca:

imię i nazwisko ………………………………………..

osoba upoważniona do otrzymywania korespondencji w sprawie ………………………………………..

adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………………………………………………

Generalny Komisarz Spisowy

za pośrednictwem:

Sołtysa wsi ………………………………………………….

adres Sołtysa ……………………………………………………………………………………….

DOTYCZY SPISU POWSZECHNEGO

Szanowny Panie Generalny Komisarzu Spisowy, nie znam Pana adresu, dlatego niniejszy list kieruję do Pana za pośrednictwem sołtysa wsi ……………………………………………….. (należy wpisać nazwę wsi) informuję, że nie posiadam dostępu do internetu, co jest niezbędne do wykonania samospisu ani nie mam stałego miejsca zamieszkania ani telefonu. Dlatego wnoszę o doręczenie mi poprzez osobę wskazaną do korespondencji tj. ……………………………………………… (należy wpisac imię i nazwisko tej osoby oraz jej adres) informacji o miejscu, w którym mogę dokonać samospisu, a także o wyznaczenie terminu stawienia się w tym miejscu w celu dokonania samospisu. Wnoszę też o wyznaczenie osoby, która pomoże mi z obsługą sprzętu.

Z poważaniem,

…………………………………………… (należy wpisać imię i nazwisko)

Jeżeli osoba uprawniona do odbioru korespondencji zapomni przekazać ją adresatowi, on nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie samospisu. Dopełnił formalności – poinformował Prezesa GUS o przeszkodach w wykonaniu samospisu, a że nie otrzymał odpowiedzi – nie jego wina. Nullum crimen sine culpa.

Jeżeli osoba uprawniona do odbioru korespondencji przekaże ją adresatowi po wyznaczonej dacie stawienia się na spis, powinien on poinformować Prezesa GUS o sytuacji i zawnioskować o wyznaczenie kolejnego terminu. W takim przypadku również brak jest winy za niedokonanie samospisu. Przecież Osoba podjęła czynności aby uczynić samospisanie się wykonalnym. Nullum crimen sine culpa.

Jeżeli osoba uprawniona do odbioru korespondencji przekaże ją Adresatowi przed wyznaczoną datą stawienia się w urzędzie w celu dokonania samospisu, a miał on kontakt z osobą podejrzaną o nosicielstwo SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo społeczeństwa należy zawiadomić o tym Inspektora Sanitarnego. On podejmie decyzję o skierowaniu na kwarantannę. W okresie kwarantanny nie wolno opuszczać miejsca pobytu, więc spis powszechny musi poczekać. Zwłaszcza, że po okresie kwarantanny może zdarzyć się kilkudniowe lumbago, na które lekarz wystawi L4.

Gdy wreszcie osoba stawi się w Urzędzie w celu dokonania samospisu, a korzystając z wolności konstytucyjnych nie będzie miała założonej maseczki lub odmówi poddania się badaniu temperatury, lub po prostu kichnie i powie, że boli ją gardło, nie czuje smaku i nie ma węchu, zacznie głośno chwalić się, że domownik ma rozpoznany COVID-19, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że urzędnicy odmówią jej wpuszczenia i dokonania samospisu.

A jeśli już wpuszczą, osoba może poinformować że nie wyraża zgody, aby osoba wyznaczona jej do pomocy w dokonaniu samospisu poznała jej dane osobowe. W takim wypadku administracja publiczna zobowiązana jest zapewnić dokonanie spisu z zagwarantowaniem, iż dane osobowe nie zostaną poznane przez asystującego przy spisie.

Gdy już odpowiedni sprzęt zostanie zapewniony, osobie może zdarzyć się zgubienie dokumentów umożliwiających identyfikację. A wiec przed dokonaniem samospisu należy zawnioskować o wyrobienie i doręczenie nowych. Spis musi poczekać. A sześć miesięcy mija szybko…

Jeżeli osoba uda się do psychiatry, a ten wystawi zaświadczenie o depresji i na jego podstawie l4, wystarczy aby ono objęło okres do końca spisu. Nie można zostać ukaranym za to, ze nie wzięło się udziału w spisie z powodu stanu depresyjnego. Nullum crimen sine culpa.

A jeżeli osobę odwiedzi rachmistrz w miejscu jej zamieszkania, a tak niefortunnie zdarzyło się, że przed jego przyjściem osoba spożywała alkohol, a nowe dokumenty nie zostały jeszcze wyrobione, spis znów musi poczekać. Bowiem nie można przesłuchiwać osoby w stanie upojenia alkoholowego.

I tym sposobem dowiedzione jest, że wykonanie spisu powszechnego wbrew woli Obywateli jest niemożliwe. Bowiem każdy ma prawo do poszanowania prywatności. A kwestie jaki kto ma majątek to sprawa wyłącznie między Obywatelem a Urzędem Skarbowym lub Urzędem Kontroli Skarbowej. Informacje, które chce uzyskać Prezes GUS, pozwalają oszacować majątek Polaków. Majątek, który bezprawnymi działaniami może zostać zajęty i zlicytowany. Nie jest w interesie Narodu, aby członkowie Prawa i Sprawiedliwości uzyskali informacje, do których nie są uprawnieni.

Jeżeli artykuł spodobał się Tobie, wspomóż mnie poprzez wpłatę dowolnej kwoty na: