a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 Crisis Consulting
All Rights Reserved.

501 204 983

Skontaktuj się z nami

Facebook

Twitter

Search
Menu

a

Stowarzyszenie Luka w Prawie

 

w postępowaniu cywilnym

Stowarzyszenie Luka w Prawie jest uprawnione do działania w postępowaniu cywilnym w trzech formach, tj.:

  1. wytaczając powództwo,
  2. wstępując do toczącego się postępowania,
  3. przedstawiając pogląd istotny dla sprawy.

Udział Stowarzyszenia Zwykłego Luka w Prawie w postępowaniu cywilnym reguluj przepisy Ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 z późn. zm.):

Art. 8. [Organizacje społeczne]

Organizacje społeczne, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą w wypadkach przewidzianych w ustawie dla ochrony praw obywateli spowodować wszczęcie postępowania, jak również brać udział w toczącym się postępowaniu.

Art. 61. [Uczestnictwo w postępowaniu]

§ 1. W sprawach o roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o ochronę konsumentów organizacje społeczne, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, wykaz tych organizacji.

§ 2. W sprawach wymienionych w paragrafie poprzedzającym organizacja taka może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium.

§ 3. Organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona środowiska, ochrona konsumentów albo ochrona praw z tytułu wynalazczości, mogą w sprawach z tego zakresu wstąpić, za zgodą powoda, do postępowania w każdym jego stadium. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, wykaz tych organizacji.

Art. 62. [Stosowanie przepisów o prokuratorze]

Do organizacji społecznych wnoszących powództwa na rzecz obywateli, jak również do uczestnictwa takich organizacji w postępowaniu dla ochrony praw obywateli, stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze.

Art. 63. [Przedstawienie poglądu]

Organizacje wymienione w artykułach poprzedzających, które nie uczestniczą w sprawie, mogą przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd wyrażony w uchwale lub oświadczeniu ich należycie umocowanych organów.

WYTOCZENIE POWÓDZTWA LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPRAWY

Pozycja prawna organizacji pozarządowej w postępowaniu wszczętym na skutek wytoczenia przez nią powództwa na rzecz oznaczonej osoby fizycznej jest zbliżona do sytuacji prawnej prokuratora. Odpowiednie zastosowanie znajdą m.in. przepisy kpc:

Art. 7. [Uprawnienia prokuratora]

Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie.

Art. 55. [Powództwo na rzecz oznaczonej osoby]

Prokurator, wytaczając powództwo na rzecz oznaczonej osoby, powinien ją wskazać w pozwie. Nie dotyczy to spraw niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 56. [Pozycja prokuratora]

§ 1. Osobę, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, sąd zawiadamia o tym, doręczając jej odpis pozwu. Osoba ta może wstąpić do sprawy w każdym jej stanie w charakterze powoda; w tym wypadku do udziału prokuratora w sprawie stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie jednolitym.

§ 2. Prokurator nie może samodzielnie rozporządzać przedmiotem sporu.

Art. 57. [Powództwo przeciwko stronom]

Jeżeli prokurator, wytaczając powództwo, nie działa na rzecz oznaczonej osoby, wnosi on pozew przeciwko wszystkim osobom będącym stronami stosunku prawnego, którego dotyczy powództwo.

Art. 58. [Powaga rzeczy osądzonej]

Wyrok prawomocny zapadły w sprawie wytoczonej przez prokuratora ma powagę rzeczy osądzonej pomiędzy stroną, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, a stroną przeciwną. Jednakże w sprawach o roszczenia majątkowe prawomocne rozstrzygnięcie sprawy nie pozbawia strony zainteresowanej, która nie brała udziału w sporze, możności dochodzenia swoich roszczeń w całości lub w tej części, w której nie zostały zasądzone.

Art. 60. [Przystąpienie do postępowania]

§ 1. Prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium. Prokurator nie jest związany z żadną ze stron. Może on składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udział w postępowaniu, należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe.

§ 2. Prokurator może zaskarżyć każde orzeczenie sądowe, od którego służy środek odwoławczy. Terminy do zaskarżenia orzeczeń sądowych, ustanowione dla stron, wiążą również prokuratora.

Art. 106. [Udział prokuratora a koszty procesu]

Udział prokuratora w sprawie nie uzasadnia zasądzenia zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Państwa ani od Skarbu Państwa.

Zwolnienie z kosztów sądowych

Z mocy art. 96 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 Nr 167 poz. 1398 z późn. zm.), Stowarzyszenie Luka w Prawie korzysta ze zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

PRZEDSTAWIENIE POGLĄDU

Trzecią formą uczestnictwa Stowarzyszenia Luka w Prawie w sądowym postępowaniu cywilnym jest zgodnie z art. 63 k.p.c. możność przedstawienia sądowi istotnego dla sprawy poglądu wyrażonego w uchwale lub w oświadczeniu ich należycie umocowanych organów. W doktrynie wskazano, że korzystanie z tej formy udziału w postępowaniu sądowym będzie najbardziej celowe w sprawach o precedensowym i skomplikowanym charakterze, których rozstrzygnięcie jest istotne dla debaty publicznej lub może rzutować na sytuację prawną wielu podmiotów. Jest to rozwiązanie zbliżone do rozpowszechnionej przede wszystkim w państwach anglosaskich instytucji amicus curiae (przyjaciel sądu). Uprawnienie do przedstawienia sądowi poglądu przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym nieuczestniczącym w sprawie, określonym w art. 61 k.p.c. i tylko w sprawach wskazanych w tym przepisie. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 1980 r. (I PR 62/80, LEX nr 8288) stwierdził, że wypowiedzenie poglądu istotnego dla sprawy przez organizację społeczną jest pośrednią formą udziału organizacji w postępowaniu sądowym.

Przedstawienie poglądu nie wywołuje bezpośredniego udziału Stowarzyszenia Luka w Prawie w postępowaniu rozpoznawczym. Brak więc podstaw prawnych do wezwania w takiej sytuacji Stowarzyszenia Luka w Prawie na rozprawę, a tym bardziej brak podstaw do wezwania na rozprawę, gdy organizacja nie przekaże sądowi poglądu. Przedstawienie poglądu istotnego dla sprawy jest prawem organizacji, a nie obowiązkiem.

Stowarzyszenie Luka w Prawie może przedstawić pogląd z własnej inicjatywy lub na żądanie sądu. Powinno to nastąpić na piśmie w formie uchwały albo oświadczenia złożonego przez należycie umocowany jej organ. Opinia nie stanowi środka dowodowego i nie jest dla sądu wiążąca, lecz jest w sprawie elementem materiału procesowego w najszerszym tego słowa znaczeniu.

a

Najtwardsi Prawnicy Wyegzekwują Twoją Wolę

Instytucje Państwowe są zobligowane USTAWOWO oraz przez PRZEPISY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO do poszanowania Twoich praw, Twojej osoby i Twojego Majątku

Katastrofa Ekonomiczna Doradztwo Finanse

Myśl mądrze o kapitale

Pomoc Prawna w sprawach trudnych

Agresywne metody

Nadzór Medialny Nad Sądami i Urzędami

Dziennikarstwo śledcze

Ktoś chce Cię okraść? Urzędnik Złamał Prawo? Sąd dopuścił się uchybień?

Dowiedź się więcej na temat patologii w wymiarze sprawiedliwości, organów ścigania na naszym blogu oraz w mediach społecznościowych

Ścigamy przypadki łamania prawa obywatela przez instytucje państwowe. Prawo jest dla obywatela, nie odwrotnie.

Dowiedz się więcej