a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 Crisis Consulting
All Rights Reserved.

501 204 983

Skontaktuj się z nami

Facebook

Twitter

Search
Menu

a

Stowarzyszenie Luka w Prawie

Stowarzyszenie Luka w Prawie (REGON 386795061) jest organizacją pozarządową, i z tego tytułu w zakresie swoich zadań statutowych może uczestniczyć w sądowych postępowaniach i nadzorować:

postępowania karne,

postępowania cywilne,

sprawy o alimenty,

– sprawy o ubezwłasnowolnienie,

– sprawy o ochronę środowiska,

– sprawy o ochronę konsumentów,

– sprawy o ochronę własności przemysłowej,

– sprawy o ochronę równości,

– sprawy o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym,

– sprawy o ochronę interesów członka stowarzyszenia,

– sprawy o odszkodowania za poniesioną szkodę,

– sprawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych po stronie pracownika lub ubezpieczonego.

Stowarzyszenie Luka w Prawie może wstąpić do postępowania po stronie powoda lub pozwanego, gdy wymaga tego ochrona jego interesu, przed każdym sądem rejonowym, okręgowym, apelacyjnym, jak i Sądem Najwyższym, w każdym stadium postępowania w pierwszej i drugiej instancji, w postępowaniu kasacyjnym, w postępowaniu toczącym się na skutek wznowienia postępowania oraz w postępowaniu prowadzonym na skutek skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także w postępowaniu toczącym się przed Sądem Najwyższym na skutek przedstawienia do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego powstałego w konkretnej sprawie (art. 390, 398[17] k.p.c., art. 59 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym) lub na skutek wniosku o rozstrzygnięcie wątpliwości, które ujawniły się w orzecznictwie sądów powszechnych lub wojskowych bądź Sądu Najwyższego (art. 60 ustawy o Sądzie Najwyższym).

a

Najtwardsi Prawnicy Wyegzekwują Twoją Wolę

Instytucje Państwowe są zobligowane USTAWOWO oraz przez PRZEPISY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO do poszanowania Twoich praw, Twojej osoby i Twojego Majątku

Katastrofa Ekonomiczna Doradztwo Finanse

Myśl mądrze o kapitale

Pomoc Prawna w sprawach trudnych

Agresywne metody

Nadzór Medialny Nad Sądami i Urzędami

Dziennikarstwo śledcze

Ktoś chce Cię okraść? Urzędnik Złamał Prawo? Sąd dopuścił się uchybień?

Dowiedź się więcej na temat patologii w wymiarze sprawiedliwości, organów ścigania na naszym blogu oraz w mediach społecznościowych

Ścigamy przypadki łamania prawa obywatela przez instytucje państwowe. Prawo jest dla obywatela, nie odwrotnie.

Dowiedz się więcej